Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.161.3"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 58 z 58 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
2
Żebrowska, Anna (filologia rosyjska). Autor Komarowszczyzna : język pogranicza białorusko-polsko-litewskiego / Anna Żebrowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
3
Dzâtko, Dzmìtryj Vasìlʹevìč (1981- ). Autor Movaznaéucy : narysy pa gìstoryì belaruskaj lìngvìstykì / Dzmìtryj Dzâtko, Pavel Mìhajlaǔ. 2017 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
4
Zawalniuk, Władysław (1949- ). Autor Sloǔnìk asabovyh ulasnyh ìmën : A-Â / U. M. Zavalʹnûk, V. K. Ramancèvìč. 2017 BG( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
5
Budz’ko, Ìryna Uladzìmìraŭna. Autor Leksìka starabelaruskaj lìtaraturna-pìsʹmovaj movy XIV - sârèdzìny XVI st. / aŭtary Ì. U. Budz’ko, A. M. Bulyka, N. V. Palâščuk, È. V. Ârmolenka ; Nacyânalʹnaâ akadèmìâ navuk B 2016
811.161.3 Język białoruski
6
Bulyka, Alâksandr Mikalaevič (1935- ).. Novejšij belorussko-russkij, russko-belorusskij slovarʹ / Bulyko A. N., Bulyko H. P. 2016 BG( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
7
Gurskaâ, Ûliâ Aleksandrovna (1968- ). Autor Stanovlenie antroponimičeskoj sistemy na poliètničeskoj territorii : (na materiale belorusskogo areala) / Û. A. Gurskaâ. 2016 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
8
Svìstunova, Maryna Ìosìfaǔna (1972- ). Autor Gìstaryčnaâ fanètyka bèlaruskaj movy / M. Ì. Svìstunova, G. K. Cìvanova ; Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt. 2016 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
9

Polackìâ dyâmenty : dyâlektny sloŭnìk / [matèryâl sabraŭ: Ì. Ì. Volkaŭ ; matèryâl apracavalì ì padryhtavalì da druku: N. M. Bunʹko, V. M. Kurcova, Û. V. Malìckì, N. V. Sìvìc 2016 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
10

Belaruskaâ mova ŭ XXI stagoddzì : asnoŭnyâ tèndèncyì razvìccâ : (da 80-goddzâ akadèmìka A. Ì. Padlužnaga) : zbornìk matèryâlaŭ Mìžnarodnaj navukovaj kanferèncyì, Mìnsk, 28- 2015 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
11
Bednarczuk, Leszek (1936- ).. Spadčyna Vâlìkaga Knâstva Lìtoǔskaga ǔ belaruskaj move / Lešèk Bèdnarčuk ; ustupnae slova Irydy Grèk-Pabìs i Vìtaǔta Kìpelâ ; pod rèdakcyâj Ûryâ Garbìnskaga ; Belaruskì Inst 2014 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
12
Goral, Agnieszka. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim / Agnieszka Goral. 2013 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
13
Lukašanec, Alâksandr Alâksandravìč. Prablemy sučasnaga belaruskaga slovaŭtvarènnâ / A. A. Lukašanec ; Nacyânal’naâ Akadèmìâ Navuk Belarusì. Cèntr dasledavannâŭ belaruskaj kul’tury, movy ì lìtaratury. Fìlìâl " Inst 2013 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
14
Międzynarodowy Kongres Slawistów (15 ; 2013 ; Mińsk). Zamežnaâ movaznaŭčaâ belarusìstyka na mìžnarodnyh z’ezdah slavìstaŭ : zbornìk dakladaŭ da XV Mìžnarodnaga z’ezda slavìstaŭ / ukl., pradm., kament. G. A. Cyhuna ; Nacyânal’naâ Aka 2013 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
15
Ostrowski, Bogumił. Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny : wybrane zagadnienia / Bogumił Ostrowski. 2013 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
16

Gramatyčny sloŭnìk dzeâslova : A-Â / uklad. V. P. Rusak [et al.] ; nav. rèd. V. P. Rusak ; Nacyânal’naâ akadèmìâ navuk Belarusì. Cèntr dasledavannâŭ belaruskaj kul’tury, movy ì lì 2013 BG( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
17

Belaruska-pol’skì sloŭnìk / pad rèd. T. Hylâk-Šrèdar, Â. Gluškoŭskaj-Babìckaj, T. Âsìn’skaj-Sohì ; [w oprac. haseł udział wzięli Nina Barszczewska et al.] ; Varšaŭskì ŭnìvers 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 11/ 3)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
18
Grześ, Anna (filologia białoruska). Belaruskaâ mova : dapamožnik pa belaruskaj move dlâ studèntaj ruskaj filalogìì / Anna Grès’. 2012 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
19
Krasnej, Viktar Pâtrovìč (1936- ).. Belaruskaâ tèrminalogìâ : zbornìk artykulaŭ / V. P. Krasnej. 2011 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
20
Kulìkovìč, Uladzìmìr Ìvanavìč (1967- ).. Pravily sučasnaj belaruskaj arfagrafìì : vučèbny dapamožnìk / U. I. Kulìkovìč. 2011 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
21

Sloŭnìk belaruskih narodnyh paraŭnannâŭ / [uklad. T. V. Valodzìna, L. M. Salavej] ; navuk. rèd. V. M. Makìenka] ; Nacyânal’naâ akadèmìâ navuk Belarusì. Ìnstytut movy ì lìtaratury 2011 BG( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
22
Klâbanaŭ, Dzmìtryj Felìksavìč (1977- ).. Krok da kroku znaëmìmsâ z Belarussû : mova, kul’tura, kraâznaŭstva = Krok po kroku poznajemy Białoruś : język, kultura, krajoznawstwo / Dzmitry Kliabanau. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
23
Jankowiak, Mirosław (1979- ).. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim : studium socjolingwistyczne / Mirosław Jankowiak ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna. 2009 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
24
Barščèŭskì, Lâvon Pâtrovìč. Thesaurus alboruthenico-latino-europaeus = Belaruska-lacìnska-eŭrapejskì sloŭnìk = Słownik białorusko-łacińsko-europejski / Lâvon Barščèŭski. 2008 BG( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
25
Filinowicz, Alina. Belaruskaâ mova : dapamožnìk dlâ studèntaŭ belaruskaŭ fìlalogìì. Kurs 2 / Alìna Fìlìnovìč ; Unìversìtèt u Belastoku. Ìnstytut ushodneslavânskaj fìlalogìì. Kafedra belaruskaj 2007 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
26
Siegień, Ludmiła. Belaruskaâ mova : dapamožnìk dlâ studèntaŭ belaruskaŭ fìlalogìì. Kurs 1 / Lûdmìla Segen’ ; Unìversìtèt u Belastoku. Ìnstytut ushodneslavânskaj fìlalogìì. Kafedra belaruskaj fì 2007 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
27
Bosak, Alëna. Atlas gavorak Pružanskaga raëna Brèsckaj voblascìž i sumežža (Verhnâga Nad’âsel’dzâ) : leksika / Alëna Bosak, Vìktar Bosak. 2006 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
28
Citko, Lila. Autor "Kronika Bychowca" na tle historii i geografii języka białoruskiego / Lilia Citko. 2006 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
29
Kryvìckì, Alâksandr Antonavìč (1927- ).. Dyâlektalogìâ belaruskaj movy / A. A. Kryvìckì. 2003 BHU( 2/ 0)

811.161.3 Język białoruski
30
Sajewicz, Michał (1949- ).. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny : deverbativa deadiectiva / Michał Sajewicz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
31
Smułkowa, Elżbieta (1931- ).. Białoruś i pogranicza : studia o języku i społeczeństwie / Elżbieta Smułkowa. 2002 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
32

Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami : studia poświęcone Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin / [pod red. Elżbiety Smułkowej i Anny Engelking]. 2001 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
33
Scâcko, Pavel Uladzìmìravìč (1930- ). Autor Uvodzìny ǔ movaznaŭstva / P. U. Scâcko ; Mìnìstèrstva adukacyì Rèspublìkì Belarus’, "Grodzenskì dzâržaŭny unìversìtèt ìmâ Ânkì Kupaly". 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3 Język białoruski
34
Aksamìtaŭ, Anatol’ Scâpanavìč. Słownik frazeologiczny białorusko-polski= Belaruska-pol’skì frazealagìčny sloŭnìk / Anatol Aksamitow, Maria Czurak ; Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 2000 BHU( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
35

Leksìčny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah. T. 5, Semantyka, slovaŭtvarènne, nacìsk / [pad red. Û. F. Mackevìč ; rèdakcyjnaâ kalegìâ toma F. D. Klìmčuk et al.] ; Akad 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3 Język białoruski
36

Leksìčny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah. T. 4, Pobyt / [pad red. Û. F. Mackevìč ; rèdakcyjnaâ kalegìâ F. D. Klìmčuk et al.] ; Akadèmìâ navuk Belarusì. Ìnstytut m 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
37
Mezenka, Ganna Mìhajlaǔna (1948- ).. Belaruskaâ anamastyka / G. M. Mezenka. 1997 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
38
Bahan’koŭ, A. Â. Tlumačal’ny sloŭnìk belaruskaj movy / A. Â. Bahan’koŭ, Ì. M. Gajdukevìč, P. P. Šuba. 1996 BG( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
39
Jasińska-Socha, Teresa. Słownik białorusko-polski, polsko-białoruski / Teresa Jasińska, Albert Bartoszewicz. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
40
Arašonkava, Ganna Uladzìmìraŭna. Karotkì sloŭnìk belaruskaj movy : pravapìs, vymaŭlenne, nacìsk, slovazmânenne, slovaŭžyvanne / G. U. Arašonkava, V. P. Lemcûgova ; pad rèd. V. Ì. Rabkevìča. 1994 BHU( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
41

Leksìčny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah. T. 2, Sel’skaâ gaspadarka / [pad red. M. V. Bìryly i Û. F. Mackevìč ; rèdakcyjnaâ kalegìâ toma F. D. Klìmčuk et al.] ; Akad 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
42

Slova belaruskae : z gìstoryì leksìkalogìì ì leksìkagrafìì / [uklad.: T. V. Kuz’mânkova, L. P. Kuncèvìč, A. Â. Mìhnevìč ; pad rèd. A. Â. Mìhnevìča]. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
43

Belaruskaâ mova : èncyklapedyâ / pad rèd. A. Â. Mìhnevìča. 1994 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
44
Rott-Żebrowski, Teotyn (1919-2004).. Gramatyka języka białoruskiego : minimum gramatyczne. Cz. 2 / Teotyn Rott-Żebrowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. 1992 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3 Język białoruski
45
Rott-Żebrowski, Teotyn (1919-2004).. Gramatyka historyczna języka białoruskiego / Teotyn Rott-Żebrowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. 1992 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)

811.161.3 Język białoruski
46
Rott-Żebrowski, Teotyn (1919-2004).. Gramatyka języka białoruskiego : minimum gramatyczne. Cz. 1 / Teotyn Rott-Żebrowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3 Język białoruski
47
Taraškevìč, Branìslaŭ Adamavič (1892-1941).. Belaruskaâ gramatyka dlâ škol / B. Taraškevič. 1991 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
48
Bartoszewicz, Albert (1942-2001).. Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego. T. 4, ’ - Â / Albert Bartoszewicz, Irena Komendacka. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
49
Bartoszewicz, Albert (1942-2001).. Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego. T. 3, Y / Albert Bartoszewicz, Irena Komendacka. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
50
Manaenkova, Aleksandra Fedotovna. Slovar’ russkih govorov Belorussii : [vetkovskie govory] / A. F. Manaenkova. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
51
Bartoszewicz, Albert (1942-2001).. Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego. T. 2, E - Š / Albert Bartoszewicz, Irena Komendacka. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
52
Bartoszewicz, Albert (1942-2001).. Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego. T. 1, A - D / Albert Bartoszewicz, Irena Komendacka. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
53
Čekmonas, Valerijus (1936-2004).. Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej / Walery Czekman, Elżbieta Smułkowa. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3 Język białoruski
54

Belaruska-ruski slounik : dlâ pačatkovyh klasau / pod red. P.P. Šuba. 1988 BHU( 1/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
55
Jasińska-Socha, Teresa. Skrypt do zajęć praktycznych z języka białoruskiego : (wybór zagadnień morfologiczno-składniowych) / Teresa Jasińska-Socha, Jadwiga Głuszkowska. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
56

Sloŭnìk belaruskìh gavorak paŭnočna-zahodnâj Belarusì i âe pagraničča : [u pâci tamah]. T. 1- / [red. t. Û. F. Mackevìč] ; Akadèmiâ navuk belaruskaj SSR, Ìnstytut movaznŭstva im 1979 BG( 8/ 0)
BHU( 2/ 0)

811.161.3’374 Język białoruski - słowniki
57
Padlužny, Alâksandr Ìosìfavìč (1935-2005). Narys akustyčnaj fanetykì belaruskaj movy / A. Ì. Padlužny ; Akadèmìâ navuk Belarus’kaj SSR. Ìnstytut movaznaŭstva ìmâ Âkuba Kolasa. 1977 BG( 3/ 0)

811.161.3 Język białoruski
58
Jankouski, Fedor Michajlovič. Belaruskaja frazealogija : frazealagizmy, ich značenne, užyvanne / F. Jankouski. 1968 BHU( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego