Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "811.16" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 3362 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Piasecka, Agata. Autor Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego : (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) = Očerk po frazeologii sovremennogo russkogo âzyka : (funkcionalʹno-teoretičeskij podhod) / Agata Pia 2021 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
2
Waszakowa, Krystyna. Autor Język w działaniu i działania na języku : szkice semantyczno-słowotwórcze / Krystyna Waszakowa. 2021 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
3
Âkovleva, Olʹga. Autor Novaâ frazeologiâ v sovremennoj rossijskoj presse / Olga Iakovleva. 2020 BG( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
4
Bańko, Mirosław (1959- ). Autor Z historii antyleksykografii / Mirosław Bańko. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
5
Gębal, Przemysław (1972- ). Autor Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
6
Grabowska, Katarzyna (filologia). Autor Język Latopisu supraskiego 1519 r. : fonetyka, fleksja, słownictwo / Katarzyna Grabowska. 2020 BG( 3/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
7
Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta. Autor Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny : studia / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
8

Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej : monografia zbiorowa / pod redakcją Iwony Janowskiej i Michaliny Biernackiej. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
9
Kajak, Piotr. Autor Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego : wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego / Piotr Kajak. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
10
Karpowicz, Tomasz. Autor Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów / Tomasz Karpowicz. 2020 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
11
Karzarnowicz, Jarosław. Autor Formy czasu przeszłego w cerkiewnosłowiańskich przekładach psałterza / Jarosław Karzarnowicz. 2020 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
12
Korwin-Piotrowska, Dorota. Autor Eutoryka : rzecz o dobrej (roz)mowie / Dorota Korwin-Piotrowska. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
13

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 5 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Aleksandry Walkiewicz. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
14
Nawracka, Monika J. Autor Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej / Monika J. Nawracka. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
15
Nowak, Tomasz Łukasz. Autor Język ukrycia : zapisany socjolekt gejów / Tomasz Łukasz Nowak. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
16

Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej. Cz. 2 / pod redakcją Bogusława Nowowiejskiego i Beaty Kuryłowicz. 2020 BG( 3/ 0)

811.162.1’28’374 Język polski – Dialektologia, gwary, dialekty - słowniki
17

Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcją Macieja Raka i Valerija M. Mokienki. 2020 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
18
Rycielska, Beata. Autor Języki słowiańskie w świetle lingwistyki kognitywnej : studium przypadków / Beata Rycielska. 2020 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
19
Sikora, Kazimierz. Autor Życzenie w gwarze i kulturze wsi / Kazimierz Sikora. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
20

Słowo : struktura, znaczenie, kontekst / pod redakcją Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, Agnieszki Wierzbickiej i Elwiry Olejniczak. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
21

Język nasz ojczysty : prawda - dobro - piękno / redakcja naukowa Bożena Taras, Wioletta Kochmańska, Maria Krauz. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
22
Woźniak, Ewa (nauki filologiczne). Autor Przełomowe dwudziestolecie : lata 1918-1939 w dziejach języka polskiego / Ewa Woźniak. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1 Język polski
23

Literackie obrazy kultury : perspektywa glottodydaktyczna / redakcja naukowa Justyna Zych. 2020 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
24
Abramowicz, Zofia (1948- ). Autor Imiona biblijne w historycznej antroponimii Podlasia (XVI-XVII w.) / Zofia Abramowicz. 2019 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
25
Batko-Tokarz, Barbara. Autor Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego : teoria, praktyka, leksykografia / Barbara Batko-Tokarz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
26
Bieńkowska, Danuta (1952- ). Autor Miasto w polskich badaniach lingwistycznych / Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
27

Retoryka i wartości / redakcja naukowa Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
28

Poprawność językowa w praktyce : zbiór ćwiczeń / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
29

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
30
Cetnarowska, Bożena. Autor Compound nouns and phrasal nouns in English and Polish / Bożena Cetnarowska. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36’374 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia, gramatyka generatywna, zd
31

Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Anny Zych. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
32

Tradycja i współczesność w badaniach nad językami słowiańskimi : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Zych / pod redakcją Andrzeja Charciarka i Ewy Kapeli. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
33
Cierpich-Kozieł, Agnieszka. Autor Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej / Agnieszka Cierpich. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
34
Citko, Lila. Autor Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego : wybrane problemy / Lilia Citko. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
35
Cook, Jadwiga. Autor Potoczność w przekładzie dialogu powieściowego : na materiale polskich przekładów współczesnej francuskiej prozy powieściowej / Jadwiga Cook. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
36
Cybulska, Dorota. Autor Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem / Dorota Cybulska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
37
Dubisz, Stanisław (1949- ). Autor Periodyzacja rozwoju polszczyzny, a w szczególności jej dziejów najnowszych (1939-2019) / Stanisław Dubisz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
38

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : frazeologia w stylach i gatunkach mowy / pod redakcją Piotra Flicińskiego i Krzysztofa Skibskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
39
Gasz, Agnieszka (1978- ). Autor Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia : studium leksykalno-semantyczne / Agnieszka Gasz. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
40
Gębka-Wolak, Małgorzata (1968- ). Autor Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym / Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
41
Gorlewska, Ewa. Autor Słownictwo aksjologiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : znaczenia tekstowe a konotacje potoczne / Ewa Gorlewska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
42
Grabias, Stanisław (1942- ). Autor Język w zachowaniach społecznych : podstawy socjolingwistyki i logopedii / Stanisław Grabias. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
43
Janowska, Iwona. Autor Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego / Iwona Janowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
44

Porządek słów : gramatyka, tekst, styl, dyskurs : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45-lecia pracy naukowej = Porâdok slov : grammatika, tekst, stilʹ, diskurs 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
45
Kìklevìč, Alâksandr Kanstancìnavìč (1957- ). Autor Pritâženie âzyka. T. 6, Funkcionalʹnye aspekty sintaksisa i stilistiki / Aleksandr Kiklevič. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
46
Kiszka-Pytel, Beata. Autor Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej - między idiolektem a problematyką współczesnej kultury / Beata Kiszka-Pytel. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
47

Język w prasie : antologia / pod redakcją naukową Małgorzaty Kity i Iwony Loewe. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
48

Dziedzictwo językowe przeszłości - w stulecie odzyskania niepodległości / redakcja naukowa Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
49
Kojder, Marcin. Autor Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810) / Marcin Kojder. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
50
Kolbusz-Buda, Joanna. Autor Złożenia syntetyczne w języku polskim : analiza formalna / Joanna Kolbusz-Buda. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
51
Kołodziejek, Ewa. Autor Nowe, nowsze, najnowsze : o zmianach we współczesnej polszczyźnie / Ewa Kołodziejek. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
52
Kondratenko, Natalâ Vasilìvna. Autor Redaktor Lìngvopragmatika polìtičnogo diskursu: tipologìâ movlennèvih žanrìv : monografìâ / Natalâ Kondratenko, Lûdmila Strìj, Oleksandra Bilìnsʹka ; za zagalʹnoû redakcìèû N. V. Kondra 2019 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
53

Tradycja i nowoczesność : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcją naukową Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
54
Kowalczyk, Małgorzata (nauki filologiczne). Autor The dictionary of English loanwords in informal Polish / Małgorzata Kowalczyk, Maciej Widawski. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37’374 Język polski – Semantyka, leksykologia, leksykografia, denotacja, konotacj
55
Kozdra, Michał. Autor Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych : leksyka kulinarna (rzeczowniki) / Michał Kozdra, Volodymyr Dubichynskyi. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1’374 Język rosyjski - słowniki
56

Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod redakcją Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
57
Kurczab, Henryk (1930- ). Autor W trosce o poprawność języka ojczystego : polszczyzna dawna i dzisiejsza / Henryk Kurczab. 2019 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
58
Kurek, Halina (1952- ). Autor Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI : (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów) / Halina Kurek. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
59
Labocha, Janina (1951- ). Autor Składnia żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej / Janina Labocha. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
60

Społeczność w języku - język w społeczności / redakcja Karolina Lisczyk i Marcin Maciołek. 2019 BG( 2/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
61

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywnością / redakcja naukowa Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
62
Magierowa, Barbara (1942-2017). Autor Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(03) Język polski - encyklopedie i słowniki encyklopedyczne. Poradniki
63
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
64
Malinowski, Maciej. Autor Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
65

Współczesny i dawny obraz rodziny w języku / redakcja naukowa Leonarda Mariak ; Uniwersytet Szczeciński. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
66
Matusiak-Kempa, Iza. Autor Nomen omen : studium antroponimiczno-aksjologiczne / Iza Matusiak-Kempa. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
67

Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów = Slavânskie âzyki na neofilologiâh i drugih universitetskih specialʹnostâh / redakcja Lyubov Frolyak, Swietłana Szaszkow 2019 BG( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
68
Mordań, Michał. Autor Chrześcijańskie dziedzictwo imiennicze utrwalone w nazwiskach mieszkańców Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz / Michał Mordań. 2019 BG( 3/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
69
Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Autor Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
70
Okoniowa, Joanna. Autor Zygmunta Glogera "Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim" : dopełnienia / Joanna Okoniowa, Jan Okoń. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
71
Olejnik, Marek (językoznawstwo). Autor Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) / Marek Olejnik. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
72
Pluskota, Teresa (1952- ). Autor Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku : województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie, bracławskie / Teresa Pluskota. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2’374 Język polski – Nazewnictwo, onomastyka, toponomastyka, toponimia, antro
73

Niepodległa wobec języka polskiego / pod redakcją Renaty Przybylskiej, Barbary Batko-Tokarz, Sylwii Przęczek-Kisielak. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
74
Raciburskaâ, Larisa Viktorovna (1958- ). Autor Nowe procesy w słowotwórstwie języka rosyjskiego / Larisa Ratsiburskaia ; tłumaczenie tekstu Anna Romanik. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
75
Rejter, Artur (1970- ). Autor Nazwy własne w kon/tekstach kultury / Artur Rejter. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
76
Rieger, Janusz (1934- ). Autor Język polski na Kresach / Janusz A. Rieger. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
77

Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / redakcja naukowa Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. 2019 BG( 3/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
78

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 4 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz i Aleksandry Klimkiewicz. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
79

Perswazja językowa w różnych dyskursach = Rečevoe vozdejstvie v raznyh diskursah. T. 3 / pod redakcją Żanny Sładkiewicz, Aleksandry Klimkiewicz, Marty Noińskiej. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’38 Język rosyjski - Stylistyka ogólna
80
Strmiska-Mietlińska, Anna. Autor Nowoczesna korespondencja biznesowa po rosyjsku = Sovremennaâ delovaâ korrespondenciâ na russkom âzyke / Anna Strmiska-Mietlińska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.1(07) Podręczniki do nauki języka rosyjskiego
81
Surendra, Anna. Autor Moda językowa na zapożyczenia angielskie w prasie kobiecej / Anna Surendra. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
82
Święcicka, Małgorzata (1959- ). Autor Miasto i jego mieszkańcy : język - obraz - stereotyp / Małgorzata Święcicka. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary, Dialekty
83

Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’373.2 Język polski – Nazewnictwo. Onomastyka. Toponomastyka. Toponimia. Antroponi
84
Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof (1965- ). Autor Logos, ethos, pathos III i IV RP : dyskurs komunikacyjny polityki / Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Marek Sokołowski. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
85
Szatkowski, Piotr (1992- ). Autor Mazurski Fébel abo Mazurská Fibla czyli Elementarz mowy mazurskiej / Piotr Szatkowski (Psioter ôt Sziatków) ; wstępem opatrzył Zbigniew Chojnowski ; konsultacja merytoryczna części języko 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
86

Sintaksis teksta, tekst v sintaksise : lingvističeskij analiz v Bermudskom treugolʹnike: kombinatorika-semantika-pragmatika / redaktory Dorota Šumska, Kšištof Ozga. 2019 BHU( 1/ 0)

811.161.1’37 Język rosyjski - Semantyka, Leksykologia, Słownictwo, Leksykografia. Denotacja.
87
Waśko, Andrzej (1961- ). Autor O edukacji literackiej : (nie tylko dla polonistów) / Andrzej Waśko. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie
88
Wojtyńska-Nowotka, Milena. Autor Słownictwo "Rozpraw literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka ; Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BHU( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
89
Wolańska, Ewa Małgorzata. Autor System grafematyczny współczesnej polszczyzny na tle innych systemów pisma / Ewa Wolańska. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’35 Język polski – Grafemika, ortografia, sylabizowanie. Interpunkcja. Pisownia. W
90

Znaczenie wybranych czasowników mówienia w opisie słownikowym : diagnoza i perspektywy / pod redakcją Joanny Zauchy. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’36 Język polski – Gramatyka, morfologia, składnia. Gramatyka generatywna. Zdania
91
Żebrowska, Anna (filologia rosyjska). Autor Komarowszczyzna : język pogranicza białorusko-polsko-litewskiego / Anna Żebrowska. 2019 BG( 1/ 0)

811.161.3 Język białoruski
92
Zeifert, Mateusz. Autor Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej / Mateusz Zeifert. 2019 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
93
Bednarczuk, Leszek (1936- ). Autor Początki i pogranicza polszczyzny / Leszek Bednarczuk ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1(091) Historia języka polskiego
94
Białecki, Tadeusz (1933- ). Autor Słowiańskie nazwy geograficzne w Niemczech. Cz. 1a, Pomorze Przednie (bez Rugii), Meklemburgia i Holsztyn / Tadeusz Białecki, Andrzej Chludziński. 2018 BHU( 1/ 0)

811.16 Języki słowiańskie
95
Bieszke, Łukasz. Autor "Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę..." czyli O środkach perswazyjnych na flagach kibiców klubów piłkarskiej ekstraklasy / Łukasz Bieszke. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’27 Język polski - socjolingwistyka, stosowanie języka, poprawność językowa, języ
96
Bogdanowicz, Elżbieta. Autor Morfologia rosyjska - ćwiczenia : skrypt dla studentów filologii rosyjskiej / Elżbieta Bogdanowicz, Walentyna Mieszkowska. 2018 BG( 1/ 0)

811.161.1’36 Język rosyjski – Gramatyka, Morfologia, Składnia. Gramatyka generatywna. Zdan
97
Bogoczová, Irena. Autor Polszczyzna za Olzą / Irena Bogoczová. 2018 BHU( 1/ 0)

811.162.1’28 Język polski – Dialektologia. Gwary. Dialekty
98
Brzezińska, Monika M. (1976- ). Autor Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1’37 Język polski – Semantyka, leksykologia, słownictwo, leksykografia. Denotacja.
99
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Autor Polska półka filmowa : krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. 2018 BG( 1/ 0)

811.162.1(072) Język polski - nauczanie

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego