Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "556"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 132 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ). Autor Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska. 2021 BIO( 1/ 0)


2
Gryz, Jarosław. Autor Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski / Jarosław Gryz, Sławomir Gromadzki. 2021 BIO( 1/ 0)


3
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ). Autor Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska. 2020 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


4

Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski ; Paweł Jarosiewicz [i 29 innych]. 2020 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


5

Zalew Wiślany / redakcja naukowa Jerzy Bolałek ; Magdalena Bełdowska [i 34 pozostałych]. 2018 BIO( 1/ 0)


6

Hydrologia Polski / redakcja naukowa Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka. 2018 BIO( 3/ 1)


7

Hydrologia Polski / redakcja naukowa Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka. 2017 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


8
Dondajewska-Pielka, Renata. Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych : przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych / [autorzy rozdziałów: Renata Dondajewska, Maciej Gąbka, Emilia Jakubas, Natalia Jakubowska 2015 BIO( 2/ 1)


9
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. 2013 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


10
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


11
Bartnik, Adam (1967- ).. Geografia wezbrań i powodzi rzecznych / Adam Bartnik, Paweł Jokiel. 2012 BIO( 1/ 1)


12
Chełmicki, Wojciech (1952-2011).. Woda : zasoby, degradacja, ochrona / Wojciech Chełmicki. 2012 BIO( 5/ 0)
BIC( 3/ 0)


13
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski. 2011 BIO( 1/ 0)


14
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. 2011 BG( 2/ 0)
BIO( 3/ 1)


15
Brezonik, Patrick L. Water Chemistry : An introduction to the Chemistry of Natural and Engineered Aquatic Systems / Patrick L. Brezonik and William A. Arnold. 2011 BIO( 1/ 0)


16

Podstawy hydrogeologii stosowanej / red. nauk. Aleksandra Macioszczyk ; aut.: Grzegorz Barczyk [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


17
Jekatierynczuk-Rudczyk, Elżbieta. Przekształcenia składu fizyczno-chemicznego płytkich wód podziemnych w strefach drenażu na obszarach nizinnych / Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk. 2010 BG( 3/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 4/ 0)


18
Skorbiłowicz, Elżbieta. Studia nad rozmieszczeniem niektórych metali w środowisku wodnym zlewni górnej Narwi / Elżbieta Skorbiłowicz. 2010 BIO( 3/ 0)


19

Hydromorfologiczna ocena wód płynących : podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski / Krzysztof Szoszkiewicz [et al.] ; Centre for Ecology & Hydrolo 2010 BIO( 1/ 1)


20
Szymkiewicz, Romuald (1948- ).. Podstawy hydrologii dynamicznej / Romuald Szymkiewicz, Dariusz Gąsiorowski. 2010 BIO( 1/ 0)


21
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski. 2009 BIO( 1/ 0)


22
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


23
Ciechanowski, Zygmunt Wojciech (1873-1966).. Zasady budowy wodociągów : podręcznik do użytku inżynierów i słuchaczów szkół politechnicznych / napisali Z. Ciechanowski, M. Matakiewicz i K. Pomianowski. 2008 BIO( 1/ 0)


24
Kowalczak, Piotr (1950- ).. Zagrożenia związane z deficytem wody / Piotr Kowalczak. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


25
Tyszka, Jan (leśnictwo). Hydrologiczne funkcje lasu w małych nizinnych zlewniach rzecznych / Jan Tyszka. 2008 BIO( 1/ 0)


26

Jakość wody - Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek PN-EN 14614 / Polski Komitet Normalizacyjny. 2008 BIO( 1/ 0)


27
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. 2007 BIO( 1/ 0)


28
Kowalczak, Piotr (1950- ).. Konflikty o wodę / Piotr Kowalczak. 2007 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


29
Kowalski, Jerzy (hydrogeologia). Hydrogeologia z podstawami geologii / Jerzy Kowalski. 2007 BIO( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)


30
Macioszczyk, Aleksandra (1935- ).. Hydrogeochemia : strefy aktywnej wymiany wód podziemnych / Aleksandra Macioszczyk, Dariusz Dobrzyński. 2007 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


31

Hydrogeologia regionalna Polski. T. 2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane / pod red. Bronislawa Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego ; aut. Józef Chowaniec et al. ; Ministerstwo 2007 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 0)


32

Hydrogeologia regionalna Polski. T. 1, Wody słodkie / pod red. Bronislawa Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego ; aut. Kazimierz Burzyński et al. ; Ministerstwo Środowiska. 2007 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 0)


33

Hydromorfologiczna ocena wód płynących : (River Habitat Survey) / [oprac. Krzysztof Szoszkiewicz et al.] ; Environment Agency, Centre for Ecology & Hydrology, Katedra Ekologii i Ochrony Środow 2007 BIO( 5/ 1)


34

Podstawy hydrogeologii stosowanej / red. nauk. Aleksandra Macioszczyk ; aut.: Grzegorz Barczyk [et al.]. 2006 BIO( 1/ 0)


35

Zlewnia : właściwości i procesy / pod red. Joanny Pociask-Karteczki ; aut. Maria Baścik [et al.]. 2006 BIO( 1/ 1)


36

Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja / pod red. Andrzeja Górniaka ; [autorzy oprac.: Andrzej Stefan Górniak et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Hydro 2006 BG( 2/ 1)
BIO( 3/ 0)
BIC( 2/ 0)


37
Somorowska, Urszula. Wpływ stanu retencji podziemnej na proces odpływu w zlewni nizinnej / Urszula Somorowska. 2006 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


38

Jeziora rzeczne doliny środkowego Bugu : różnorodność biologiczna i krajobrazowa / pod red. Władysławy Wojciechowskiej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Matematyczno 2006 BIO( 2/ 0)


39

Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego / pod red. Marii Jezierskiej-Madziar. 2005 BIO( 1/ 0)


40
Krogulec, Ewa. Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w dolinie rzecznej na podstawie przesłanek hydrodynamicznych / Ewa Krogulec. 2004 BIO( 1/ 0)


41
Miłaszewski, Rafał. Ekonomika ochrony wód powierzchniowych / Rafał Miłaszewski. 2003 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
42
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski. 2002 BIO( 1/ 0)


43

Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 2 = State and anthropogenic changes of water quality in Poland. Vol. 2 / pod red. Janusza Burcharda ; Uniwersytet Łódzki, Komisja Hydrolo 2002 BIO( 1/ 0)


44

Słownik hydrogeologiczny / red. nauk. Jan Dowgiałło [et al.] ; [aut.] Tatiana Bocheńska [et al. ; Ministerstwo Środowiska]. 2002 BIO( 1/ 0)


45
Magnuszewski, Artur (1957- ).. Systemy geoinformacyjne w badaniach ekohydrologicznych : przykład doliny Wisły pod Płockiem / Artur Magnuszewski. 2002 BIO( 1/ 0)


46
Staśko, Stanisław (1954- ).. Zasilanie i drenaż wód podziemnych w obszarach górskich na podstawie badań w Masywie Śnieżnika / Stanisław Staśko, Robert Tarka. 2002 BIO( 1/ 0)


47
Allan, J. David (1945- ).. Stream Ecology : structure and function of running waters / J. David Allan. 2001 BIO( 1/ 0)


48

Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek : prognoza skutków społeczno-ekonomicznych i środowiskowych : synteza / [aut. Adam Jacewicz [et al.] ; fot. Artur T 2001 BIO( 1/ 0)


49
Kowalik, Piotr (ochrona środowiska). Polderowa gospodarka wodna na Żuławach delty Wisły / Piotr Kowalik. 2001 BIO( 1/ 0)


50
Ciepielowski, Andrzej. Autor Podstawy gospodarowania wodą / Andrzej Ciepielowski. 1999 BIO( 1/ 0)


51

Bibliografia hydrologiczna ośrodków geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem województwa katowickiego : (1991-1995) / pod red. Andrzeja T. Jankowskiego ; Uniwersytet Śląski. Wydział Na 1998 BIO( 1/ 0)


52
Mikulski, Zdzisław (1920-2016).. Gospodarka wodna / Zdzisław Mikulski. 1998 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


53
Ozga-Zielińska, Maria (1930-2015).. Hydrologia stosowana / Maria Ozga-Zielińska, Jerzy Brzeziński. 1997 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


54
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. 1996 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


55

Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Heleny Werner-Więckowskiej. 1996 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


56

Wpływ niestacjonarności globalnych procesów geofizycznych na zasoby wodne Polski : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarka. 1996 BIO( 1/ 0)


57
Trybała, Mieczysław. Gospodarka wodna w rolnictwie / Mieczysław Trybała. 1996 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


58
Dojlido, Jan Ryszard (1930-2018).. Chemia wód powierzchniowych / Jan R. Dojlido. 1995 BG( 5/ 0)
BIO( 5/ 2)
BIC( 6/ 1)


59
Druet, Czesław (1926-2016).. Elementy hydromechaniki geofizycznej / Czesław Druet. 1995 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


60

Dorzecze Strumienia Junikowskiego : stan obecny i perspektywy : konferencja naukowa, Poznań, 6 listopada 1995 / pod red. Alfreda Kanieckiego ; [zespól aut. Lubomira Burchardt et al.] ; Uniwersyt 1995 BIO( 1/ 0)


61

Wody powierzchniowe Poznania : problemy wodne obszarów miejskich : konferencja naukowa, Poznań, 6 listopada 1995. [1] / pod red. Alfreda Kanieckiego i Jadwigi Rotnickiej ; Uniwersytet im. Adama 1995 BIO( 2/ 0)


62
Król, Czesław. Hydrologia : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik inżynierii i melioracji wodnych / Czesław Król. 1995 BIO( 1/ 0)


63

Ekologiczne aspekty melioracji wodnych = Ecological aspects of land reclamation / pod red. Ludwika Tomiałojcia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Ochrony Przyrody. 1995 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


64
Siniukov, Valerij Vasil’evič (1931- ).. Woda - substancja zagadkowa / Walery Siniukow ; z ros. przeł. Jerzy Kuryłowicz. 1994 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


65
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. 1993 BG( 4/ 0)
BIO( 3/ 1)


66
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta (1949- ).. Hydrometria / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski, Zdzisław Mikulski. 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


67
Grześ, Marek (1946-2020).. Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle : mechanizmy i warunki = Ice jams and floods on the lower Vistula river : mechanism and processes / Marek Grześ ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geogra 1991 BIO( 1/ 0)


68

Modelowanie obiegu wody : atmosfera, biosfera, pedosfera / red. Małgorzata Gutry-Korycka, Urszula Soczyńska ; [Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Zakład Hydrolo 1990 BIO( 1/ 0)


69

Gospodarowanie wodą w małych jednostkach : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Cz. 2, Pr 1990 BIO( 1/ 0)


70
Soszka, Grzegorz (1943- ).. Utracone bogactwo / Grzegorz Soszka. 1988 BG( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)


71
Radlicz-Rühlowa, Halina (1905-1986).. Hydrologia i hydraulika z elementami hydrogeologii : podręcznik dla technikum / Halina Radlicz-Rühlowa, Andrzej Szuster. 1987 BIO( 3/ 0)


72
Głodek, Juliusz (1915-2007).. Jeziora zaporowe świata / Juliusz Głodek. 1985 BIO( 3/ 0)


73
Wilgat, Tadeusz (1917-2005).. Ochrona zasobów wodnych Polski / Tadeusz Wilgat ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. 1984 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


74

Wybrane zagadnienia z postępu w zaopatrzeniu wsi w wodę i kanalizacji wiejskich : ogólnokrajowe specjalistyczne seminarium naukowo-techniczne / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sani 1984 BIO( 1/ 0)


75

Ekologiczne podstawy zagospodarowania Wisły i jej dorzecza / red. nauk. Zdzisław Kajak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii. 1983 BIO( 3/ 0)


76
Pazdro, Zdzisław (1903-1987).. Hydrogeologia ogólna / Zdzisław Pazdro. 1983 BIO( 2/ 0)


77
Bulíček, Jaroslav (1909-1979).. Woda w rolnictwie / Jaroslav Bulíček et al. ; przekład z czes. Jacek Gawlik. 1981 BIO( 1/ 0)


78
Surowiec, Stanisław (prawo). Prawo wodne : komentarz, przepisy wykonawcze / Stanisław Surowiec, Wacław Tarasiewicz, Teresa Zwięglińska. 1981 BG( 2/ 0)
BWP( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


79
Davydov, Lev Konstantinovič (1893-1968).. Hydrologia ogólna / L. K. Dawydow, A. A. Dmitrijewa, N. G. Konkina ; pod red. A. D. Dobrowolskiego i M. I. Lwowicza ; przekł. polski pod red. Zdzisława Mikulskiego ; [tł. Alfred Dubicki, Włod 1979 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


80
Groba, Jolanta. Okreslenie wpływu insektycydów fosforoorganicznych na intensywność fotosyntezy glonów / Jolanta Groba, Barbara Trzcińska. 1979 BIO( 1/ 0)


81
Łojewski, Stanisław. Ekonomika melioracji wodnych / Stanisław Łojewski. 1979 BIO( 1/ 0)


82
Lʹvovič, Mark Isaakovič (1906-1998).. Zasoby wodne świata / M. I. Lwowicz ; tł. Ryszard Ciszewski. 1979 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


83
Piekarski, Jerzy. Prawo wodne : przepisy wykonawcze i wyjaśnienia / Jerzy Piekarski ; Urząd Wojewódzki w Kielcach ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. 1979 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


84
Dynowska, Irena (1929-1995).. Hydrografia. Cz. 1, (Potamologia, hydrogeologia) / Irena Dynowska, Alicja Tlałka ; Uniwersytet Jagielloński. 1978 BIO( 1/ 0)


85
Eagleson, Peter S. (1928- ).. Hydrologia dynamiczna / Peter S. Eagleson ; [z jęz. ang. tł.: Zbigniew Kundzewicz, Stanisław Moszkowicz]. 1978 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


86
Kostrzewa, Halina. Weryfikacja kryteriów i wielkości przepływu nienaruszalnego dla rzek Polski / Halina Kostrzewa. 1977 BIO( 1/ 0)


87
Mickiewicz, Bronisław. Zmiany poziomu wód gruntowych a środowisko przyrodnicze / Bronisław Mickiewicz ; Instytut Kształtowania Środowiska. 1977 BIO( 1/ 0)


88

Jeziora Ziemi Lubuskiej, ich wykorzystanie i ochrona przed zanieczyszczeniem : materiały posympozjalne / Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. 1977 BIO( 1/ 0)


89
Dojlido, Jan Ryszard (1930-2018). Autor Wpływ podgrzania na procesy biochemiczne zachodzące w wodach powierzchniowych / Jan Dojlido. 1976 BIO( 1/ 0)


90
Gawlik, Michalina. Eksploatacja systemów melioracyjnych na użytkach zielonych / Michalina Gawlik, Wiesław Jezior, Edward Zawada. 1976 BIO( 1/ 0)


91
Kostrzewa, Halina. Strefy ochronne zlewni rzek warunkujące utrzymanie parków narodowych i rezerwatów przyrody / Halina Kostrzewa, Jadwiga Pałuba, Tadeusz Pusiak. 1976 BIO( 2/ 0)


92

Jeziora Ziemi Lubuskiej ich wykorzystanie i ochrona przed zanieczyszczeniem : sympozjum naukowe Zielona Góra - Łagów 18-19 maja 1976 : referaty / Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. 1976 BIO( 1/ 0)


93
Bara, Constantin. Eksploatacja dużych systemów wodno-melioracyjnych / Constantin Bara [et al.] ; z rum. przeł. Rajmund Florans. 1975 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


94
Dojlido, Jan Ryszard (1930-2018).. Zmiany fizyczno-chemicznych wskaźników zanieczyszczenia wód Wisły w przekroju Warszawy w latach 1945-1970 / Jan Dojlido, Jolanta Woyciechowska. 1974 BIO( 1/ 0)


95
Filipkowska, Alina. Wstępne sformułowanie ogólnego modelu optymalizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodnej / Alina Filipkowska, Andrzej Filipkowski. 1972 BIO( 1/ 0)


96
Groba, Jolanta. Badania nad toksycznym wpływem pestycydów z grupy węglowodorów nitrowanych na niektóre organizmy wodne / Jolanta Groba. 1972 BIO( 2/ 0)


97
Kwaśniewicz, Zdzisław. Opis techniczny i zasada działania automatycznych stacji pomiaru jakości wody w Polsce / Zdzisław Kwaśniewicz. 1972 BIO( 2/ 0)


98
Michotek, Stanisław. Problematyka wskaźników techniczno-ekonomicznych dla obiektów podstawowego budownictwa wodnego / Stanisław Michotek. 1972 BIO( 1/ 0)


99
Mickiewicz, Bronisław. Regulacja stosunków wodnych podtapianych drzewostanów sosnowych : (projekt wytycznych) / Bronisław Mickiewicz. 1972 BIO( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego